Verslagzoeker help

Verfijn uw zoekopdracht
Terug naar zoekresultaten

Ontwikkelingen binnen en buiten Humanitas

Humanitas staat midden in de samenleving. Ontwikkelingen in de maatschappij maken het noodzakelijk dat de organisatie haar koers voortdurend bijstelt, ook in 2011.

In 2011 maakte de crisis rond de euro duidelijk dat economisch herstel nog lang niet in zicht is. Hoewel Nederland binnen Europa nog altijd een sterke positie heeft, worden de gevolgen van de crisis hier steeds merkbaarder. Verborgen armoede is zichtbaarder geworden, nieuwe groepen mensen krijgen het moeilijk en het sociale vangnet met zijn zekerheden verliest steeds meer politieke steun.

Meer vraag naar ondersteuning

In de praktijk van zorg en welzijn komt de aandacht steeds meer te liggen bij het stimuleren van de eigen regie, zeker bij groepen mensen in kwetsbare omstandigheden. De hulpverlener neemt de zorg niet over van de hulpvrager, maar staat naast hem. Dit komt onder meer tot uiting in de professionele vernieuwing die het ministerie van VWS stimuleert in het programma ‘Welzijn nieuwe stijl’ en in het Wmo-beleid van gemeenten. Humanitas is al ruim 65 jaar vertrouwd met deze werkwijze. De kernwaarden van Humanitas sluiten hier naadloos bij aan en het is dan ook niet verbazingwekkend dat de vraag naar haar werk in 2011 weer flink is toegenomen.

Vooral de lokale afdelingen van Humanitas merkten dit. In de afgelopen jaren klopten steeds meer mensen aan voor ondersteuning. Met name mensen met financiële problemen, gezinnen met opvoedingsvragen en mensen in sociaal isolement wisten Humanitas steeds vaker te vinden. Ondanks de bezuinigingen op het gebied van zorg en welzijn slaagde Humanitas er in 2011 in aan de meeste hulpvragen tegemoet te komen en weer werden meer mensen ondersteund dan het jaar daarvoor. Humanitas bereikte in 2011 ruim 51.000 mensen: van wie naar schatting 34.000 deelnemers met intensieve ondersteuning met name via maatjesprojecten en nog eens 17.000 met voorlichting en eenmalige ondersteuning zoals Humanitas Chat. Dat is een groei van ruim 10.000 mensen, en het vijfde jaar op rij groei.

Grenzen vrijwilligerswerk onder druk

De problematiek van mensen die zich tot Humanitas wenden, is de laatste jaren zwaarder en complexer geworden. De verschuiving van beroepszorg naar vrijwilligerswerk maakt het noodzakelijk dat Humanitas continu waakt over de grenzen van de ondersteuning die haar vrijwilligers bieden. Humanitas zorgt ervoor dat zij zich ondersteund voelen en zich voldoende getraind weten om hun werk goed en met plezier te kunnen doen. Ruim 11.500 vrijwilligers waren actief in 2011 en dat zijn er 700 meer dan het jaar daarvoor.

Inkomsten op peil

Dankzij het vertrouwen dat financiers in het werk van Humanitas stelden, bleven de inkomsten voor activiteiten en projecten in 2011 redelijk op peil. Door de sterke band die de meeste afdelingen hebben met gemeenten bleven de verwachte kortingen op subsidies in 2011 nog uit. Sterker nog: Humanitas ontving het afgelopen jaar bijna € 1 miljoen meer. Dit compenseerde de achterblijvende inkomsten uit loterijen en beleggingen van bijna € 1 miljoen. Desalniettemin kon de vereniging in het afgelopen jaar rekenen op een ruimhartige bijdrage van de Postcode Loterij en de VriendenLoterij als onderdeel van hun vijfjarige overeenkomst. Ook ging Humanitas door met het aanboren van andere financieringsbronnen, met name vermogensfondsen als het Oranje Fonds, VSBfonds en Stichting Kinderpostzegels Nederland. Het resultaat van de eigen fondsenwerving bleef nagenoeg gelijk aan dat van vorig jaar.

Meer behoefte aan transparantie

Humanitas legt aan haar belanghebbenden verantwoording af over hoe zij invulling geeft aan goed bestuur en over de doelmatigheid en effectiviteit van haar bestedingen. Deze transparante manier van verantwoorden wordt voor Humanitas steeds belangrijker. Daarom werden in 2011 de fundamenten gelegd voor verbetering van de financiële administratie, een verbeterde toerekeningssystematiek en uniformering in de verslaglegging. Daarnaast startten de voorbereidingen om van enkele belangrijke projecten van Humanitas het maatschappelijk rendement in kaart te brengen. Ook vond een breed motivatie- en tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers plaats.

Koers uitgestippeld in Humanitas Strategieplan

Het economisch zware tij, de bezuinigingen op het gebied van zorg en welzijn, de toenemende vraag van kwetsbare mensen naar ondersteuning die de beroepszorg niet meer biedt: al deze ontwikkelingen hebben een plek gekregen in het strategieplan voor de komende vier jaar. Leden, vrijwilligers en externe belanghebbenden dachten mee over de koers van de vereniging, met als resultaat een breed gedragen Humanitas Strategieplan 2012-2015 ‘Sterker dan je denkt’. Dit werd in november goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Afgevaardigden.


Toegevoegd aan Mijn verslag voeg toe aan Mijn verslag

Pagina opties

Mijn verslag

0 artikelen in Mijn verslag