Verslagzoeker help

Verfijn uw zoekopdracht
Terug naar zoekresultaten

Elk kind telt

Doelgroep:

Kinderen en hun ouders die problemen of vragen hebben en tijdelijk een steuntje in de rug nodig hebben.

Doelstelling:

De meeste programma’s binnen ‘Elk kind telt’ zijn gericht op het versterken van de zelfredzaamheid van de ouders en de kinderen (empowerment) en werken preventief.

Methodiek:

Een-op-eenondersteuning van een vrijwilliger aan een gezin of een jongere, groepsactiviteiten en voorlichting. De ondersteuning is tijdelijk van aard (een half tot twee jaar).

In 2011 zijn naast Begeleide OmgangsRegeling Humanitas en Humanitas doorstart ook twee andere programma’s flink gegroeid. Dit zijn de voorleesactiviteiten van Humanitas, mede dankzij het Fonds Helemaal Humanitas Prijs, en de maatjesactiviteiten voor jongeren.

Meer voorleesactiviteiten in 2011

In 2011 stelde Humanitas het Fonds Helemaal Humanitas Prijs in. Elke afdeling die een nieuwe voorleesactiviteit wilde starten of een bestaande activiteit ging uitbreiden, kon bij het fonds een aanvraag doen voor financiering. Het fonds bleek een stimulerende factor: in 2011 startten veel nieuwe voorleesactiviteiten. Vrijwilligers lezen wekelijks voor aan (vooral allochtone) kinderen die de Nederlandse taal nog niet voldoende beheersen. Voorlezen stimuleert hun taalontwikkeling. De ouders, die bij het voorlezen aanwezig zijn, zien hoe leuk en leerzaam voorlezen is, en nemen het na verloop van tijd van de vrijwilliger over.

In 2011 kwamen er zes nieuwe voorleesactiviteiten bij. Vier afdelingen breidden hun activiteit uit. In vier districten lopen inmiddels in totaal vijftien voorleesactiviteiten. Hier waren 239 vrijwilligers actief, die voorlazen aan 303 kinderen.

In Purmerend en Waterland werden ook middelbare scholieren ingezet als voorlezer, die dit vrijwilligerswerk deden in het kader van hun maatschappelijke stage.

Door de bezuinigingen in het basisonderwijs (passend onderwijs en grotere groepen) zullen in de toekomst meer kinderen mogelijk een taalachterstand oplopen. De voorleesactiviteit van Humanitas voorziet dan in de behoefte aan laagdrempelige taalondersteuning.

Meer maatjes voor jongeren

In het schooljaar 2009-2010 verliet 3,3% van de jongeren tussen de 15 en 22 jaar voortijdig zijn opleiding. 12% van de scholieren tussen de 12 en 16 jaar spijbelde. Het programma ‘Maatjes voor jongeren’ voorkomt dat jongeren in de problemen komen door hen te versterken en te behoeden voor schooluitval, spijbelen of het niet behalen van de startkwalificatie die zij nodig hebben om aansluiting te vinden bij de arbeidsmarkt.

Jonge vrijwilligers (‘maatjes’) ondersteunen leerlingen in het basis- en vervolgonderwijs die een positieve stimulans nodig hebben om de opleiding te voltooien. De ondersteuning duurt in principe niet langer dan een jaar. De leerlingen worden bij Humanitas aangemeld door de scholen.

In 2011 voerde Humanitas het programma uit in vijftien gemeenten, onder meer in district Oost (Match Overijssel). In Noord-Brabant voerde Humanitas het project Humanitas Mentormaatjes uit. Dit initiatief werd in 2011 overgenomen van de welzijnsorganisatie Palet en wordt onder de vlag van Humanitas verder uitgebreid. Humanitas wil het aantal deelnemers (200 in 2011) uitbreiden naar 350 in 2012 in heel Brabant.

BOR Humanitas verder gegroeid

Begeleide OmgangsRegeling (BOR) Humanitas biedt ondersteuning aan gescheiden ouders met kinderen tot 12 jaar die niet zelf tot een omgangsregeling tussen kind en uitwonende ouder kunnen komen of van wie de omgang is vastgelopen. Getrainde vrijwilligers bieden steun aan de ouders gedurende drie tot zes maanden. Het doel is dat ouders zelf tot een regeling komen en deze uitvoeren.

2011 was het tweede jaar waarin BOR Humanitas haar groeidoelstelling realiseerde, mede dankzij subsidie die het programma kreeg van ZonMw. In Helmond en Ede/Wageningen/Nijkerk gingen twee nieuwe projecten van start. In totaal werden 330 trajecten afgerond.

In 2011 startte het Expertisecentrum BOR Humanitas, een gezelschap van deskundigen uit de vereniging. Het Expertisecentrum zorgt voor continuïteit en bewaakt de kwaliteit. In 2011 werd ook Stichting Vrienden van BOR Twente opgericht. Dit is een initiatief om bedrijven te werven die BOR Twente financieel willen ondersteunen.

Drie nieuwe projecten Humanitas doorstart

De vrijwilligers van Humanitas doorstart bieden opvoedingsondersteuning aan gezinnen met kinderen van 7 tot 14 jaar. Zowel ouders als kinderen worden ondersteund en gestimuleerd een sociaal netwerk op te bouwen.

Humanitas doorstart realiseerde mede dankzij de subsidie van ZonMw zijn groeidoelstelling. Sinds 2011 kunnen gezinnen ook een beroep doen op Humanitas doorstart in Apeldoorn, Zoetermeer en Helmond. In 2011 werden in totaal 115 gezinnen ondersteund.

In 2011 richtte Humanitas het Expertisecentrum doorstart op, een gezelschap van deskundigen uit de vereniging. Het Expertisecentrum zorgt voor continuïteit en bewaakt de kwaliteit. Ook ontwikkelde Humanitas een licentiesysteem waarmee de kwaliteit van het programma binnen én buiten Humanitas geborgd wordt.

Overige activiteiten en projecten ‘Elk kind telt’

In 2011:

  • was Humanitas op 60 locaties als uitvoerende (43) of ondersteunende (17) organisatie betrokken bij Home-Start. Vrijwilligers van Home-Start bieden opvoedingsondersteuning aan gezinnen met kinderen van 0 tot 7 jaar. Humanitas is vertegenwoordigd in het bestuur van Stichting Home-Start Nederland en in de raad van aangesloten organisaties.
  • namen bijna 1.600 kinderen (500 meer dan in 2010) deel aan de Humanitas Kindervakantieweken. Meer dan 500 vrijwilligers van Humanitas hielpen mee. De vakanties zijn bedoeld voor kinderen met lichte gedragsproblemen, kinderen van vluchtelingen en andere kinderen die anders nooit op vakantie gaan.
  • stelde het hoofdbestuur van Humanitas een nieuw protocol huiselijk geweld en kindermishandeling vast. Het is een uitbreiding van het oude protocol dat alleen gericht was op het signaleren van (vermoedens van) kindermishandeling. De districten gaven hierover training aan beroepskrachten en voorlichting aan vrijwilligers.

De programmalijn is ten opzichte van 2010 flink gegroeid: het aantal projecten met 15, het aantal vrijwilligers met 349 en het aantal deelnemers met 1.900. Hiermee zijn echter de groeiambities niet helemaal gerealiseerd. Er is veel behoefte aan de programma’s van Humanitas in heel Nederland, met name aan BOR Humanitas en Humanitas doorstart. Vanwege de teruglopende financiering vanuit de gemeenten moet Humanitas keuzes maken. Hiermee houdt de programmalijn rekening bij het vaststellen van haar ambities voor 2012.

Voor 2012 verwachten we een groei in het aantal deelnemers en vrijwilligers van 5%. In 2012 wordt voor het eerst gewerkt met een verbeterde toerekeningssystematiek. Hierbij worden meer kosten doorberekend aan de drie focusprogrammalijnen uit het strategieplan. Het budget 2012 voor de programmalijn ‘Alleen en samen’ valt hierdoor aanzienlijk hoger uit.

Toegevoegd aan Mijn verslag voeg toe aan Mijn verslag

Pagina opties

Mijn verslag

0 artikelen in Mijn verslag