Verslagzoeker help

Verfijn uw zoekopdracht
Terug naar zoekresultaten

Alleen en samen

Doelgroep:

Brede doelgroep, onder wie nieuwkomers met een taalachterstand, mensen met een psychiatrisch verleden, gehandicapten en chronisch zieken. In het algemeen: mensen die in sociaal isolement geraakt zijn of dreigen te raken.

Doelstelling:

Doorbreken van sociaal isolement, empowerment, mensen in staat stellen zelf een sociaal netwerk te ontwikkelen en te onderhouden.

Methodiek:

Veelal maatjescontact met een activerend karakter, maar ook ondersteuning via chat.

In 2011 gingen vrijwilligers van Humanitas de strijd aan met eenzaamheid door vriendschappelijk ondersteunend contact te bieden aan mensen in sociaal isolement. Ze ondernamen samen activiteiten, of waren iemand online tot steun.

Humanitas Tandem breidt uit

Humanitas Tandem is een breed maatjesproject voor mensen in een sociaal isolement. Het maatjescontact is bedoeld om dit isolement te doorbreken en/of verdere vereenzaming te voorkomen. In 2011 boden 222 vrijwilligers maatjescontact aan 345 deelnemers.

Het Oranje Fonds Groeiprogramma stelt drie jaar lang subsidie beschikbaar voor landelijke uitbreiding van het project, dat in de jaren negentig startte met enkele projecten in Overijssel en Gelderland. In 2011 heeft Humanitas Tandem gewerkt aan het vergroten van de synergie tussen de bestaande projecten om meer eenduidigheid in de aanpak te krijgen, en de positionering van Humanitas Tandem.

Naast deze kwalitatieve verbeteringsslag is ook het aantal projecten toegenomen. De ontwikkeling richtte zich vooral op afdelingen die het project al uitvoeren, maar nog niet in alle gemeenten binnen hun werkgebied, en op afdelingen waar zich kansen voordoen. De verbreding van bestaande projecten heeft een aanjagende werking, het starten in nieuwe afdelingen is onderdeel van de landelijke uitrol. In Nijmegen, Veenendaal en Haarlemmermeer staan nieuwe projecten in de steigers.

20% meer chats voor Humanitas Chat

Humanitas Chat maakte in 2011 opnieuw een forse groei door. Het aantal gevoerde chatgesprekken op www.hetluisterendoog.nl nam toe van 5.000 in 2010 naar 6.000 in 2011, een groei van 20%. Ook het aantal vrijwilligers nam toe, naar de beoogde 100. Deze groei moet leiden tot een uitbreiding van openingstijden in 2012.

Ook in 2011 heeft Humanitas Chat rond de kerstdagen de chatkanalen geopend voor mensen die zich juist tijdens de feestdagen eenzaam voelen. Deze actie leidde tot meer dan vijftig gesprekken, maar ook tot veel media-aandacht. De effecten daarvan werden in de maanden daarna goed zichtbaar in het aantal chats.

Nieuw: E-maatjes

In 2011 kwam het project E-maatjes van de grond. Persoonlijk maatjescontact, maar dan digitaal. Deelnemers hebben chatcontact met een vaste vrijwilliger (e-maatje) voor een langere periode. Anonimiteit door communicatie via chat blijft gehandhaafd, maar door het regelmatige contact bestaat de mogelijkheid een band op te bouwen. Als gevolg van technische hobbels was het aantal koppelingen dat in 2011 werd gerealiseerd kleiner dan gehoopt.

Taalmaatjes geven zelfvertrouwen

In 2011 gaven in dertien afdelingen vrijwilligers (‘taalmaatjes’) taalonderwijs aan vluchtelingen en migranten. 2011 was het laatste jaar van het ‘Convenant inzet Taalcoaches’, afgesloten door de toenmalige minister van Wonen, Wijken en Integratie en vijf maatschappelijke organisaties, waaronder Humanitas.

Uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties blijkt dat de ontmoetingen tussen taalcoach en inburgeraars een positieve bijdrage leveren aan het zelfvertrouwen van de inburgeraar, de beeldvorming over migranten en de betrokkenheid van de vrijwilligers bij inburgering. Het rapport concludeert verder dat bij taalcoaching een brede groep vrijwilligers betrokken is. Humanitas zal deze activiteit voortzetten, op voorwaarde dat gemeenten blijven financieren.

Het aantal deelnemers aan activiteiten en projecten binnen de programmalijn ‘Alleen en samen’ is in 2011 sterk toegenomen. Een groot deel van deze stijging is toe te schrijven aan de groei van Humanitas Chat. Ook de start van de Humanitas Ruilwinkel in Kerkrade en het Computerhuis in ’s-Hertogenbosch, samen goed voor 1.000 deelnemers, droeg hieraan bij.

Voor 2012 verwachten we een groei in het aantal deelnemers en vrijwilligers van 5%. In 2012 wordt voor het eerst gewerkt met een verbeterde toerekeningssystematiek. Hierbij worden meer kosten doorberekend aan de drie focusprogrammalijnen uit het strategieplan. Het budget 2012 voor de programmalijn ‘Alleen en samen’ valt hierdoor aanzienlijk hoger uit.

Toegevoegd aan Mijn verslag voeg toe aan Mijn verslag

Pagina opties

Mijn verslag

0 artikelen in Mijn verslag