Verslagzoeker help

Verfijn uw zoekopdracht
Terug naar zoekresultaten

Vrijwilligersbeleid van Humanitas

Zonder vrijwilligers geen Humanitas. De vrijwilligers vormen de kern en het kapitaal van de organisatie.

Waarde van vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk mag zich verheugen in een toenemende publieke belangstelling en heeft een herkenbare en erkende plek gekregen in de maatschappelijke voorzieningen. Alom wordt erkend dat zonder hun inzet grote gaten zouden vallen.

Humanitas heeft in 2011 de Erasmus Universiteit laten onderzoeken wat de waarde van haar vrijwilligerswerk is. In 2011 waren 11.548 vrijwilligers voor Humanitas aan het werk. Dat zijn er ruim 700 meer dan in 2010, een toename van ruim 6%. Ervan uitgaand dat zij gemiddeld 42 weken per jaar vier uur per week actief zijn voor Humanitas, dan bieden zij jaarlijks in totaal 1.940.064 uur aan ondersteuning.

Op basis van de vervangingswaarde van de ondersteuning (een bedrag tussen de € 18 tot € 20 per uur volgens Erasmus), staan deze bijna 2.000.000 uur aan ondersteuning voor een geschatte economische waarde tussen de € 20 en € 26 miljoen.

Als bij het rekenen wordt uitgegaan van de marktwaarde van de ondersteuning door Humanitas-vrijwilligers, kan dit bedrag oplopen tot € 67 miljoen. Belangrijker echter is de maatschappelijke betrokkenheid en de solidariteit die zij hiermee aan de dag leggen. Die zijn niet in geld uit te drukken.

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers

In opdracht van Humanitas heeft MOVISIE in het najaar van 2011 een onderzoek uitgevoerd naar de motivatie en tevredenheid van haar vrijwilligers.

De belangrijkste positieve punten uit het onderzoek:

 • Humanitas-vrijwilligers zijn over het algemeen tevreden met hun werk en met de werkomstandigheden (gemiddeld rapportcijfer: 7,4).
 • Hun motivatie en betrokkenheid zijn groot.
 • De vrijwilligers die de basistrainingen hebben gevolgd, zijn tevreden over deze scholing.
 • De uitvoerende vrijwilligers ervaren geen overbelasting of overvraging.
 • Er is een vrij grote in- en doorstroom van vrijwilligers. De gemiddelde ‘verblijfsduur’ is vier à vijf jaar. (Nieuwe) vrijwilligers ervaren de Humanitas-cultuur als een vrij open en toegankelijke cultuur (weinig ‘ons kent ons’-cultuur).
 • Internet is voor Humanitas een effectief en veelbelovend kanaal om nieuwe vrijwilligers te werven.

Er zijn echter ook zorgpunten:

 • Vrijwillige coördinatoren en bestuursleden (het ‘kader’) zijn gemiddeld ontevredener dan uitvoerende vrijwilligers over de werkbelasting, de mate van ingewerkt zijn, de scholingsmogelijkheden, de informatievoorziening en medezeggenschap.
 • De deelname van vrijwilligers aan deskundigheidsbevordering (basistrainingen en terugkombijeenkomsten) blijft achter bij de doelen en ambities. Dit speelt niet overal in eenzelfde mate, maar geeft toch reden tot nadere analyse en stimulerende maatregelen.

Om aan deze zorgpunten tegemoet te komen zal in 2012 met versterkte kracht worden ingezet op het verbeteren van de interne communicatiekanalen, met name door het ontwikkelen van het Humanitas Kennisportaal. De districten zullen de resultaten in brede kring aan de orde stellen in bijeenkomsten van vrijwilligers, coördinatoren en bestuurders. Veel mogelijke verbeteringen moeten uiteindelijk op lokaal niveau gestalte krijgen.

De positie van vrijwillige coördinatoren binnen de afdelingen, die zich gemiddeld zwaarder belast voelen dan uitvoerende vrijwilligers, is onderwerp van gesprek tussen hoofdbestuur en districtsbesturen.

Grenzen aan vrijwilligerswerk

In januari sprak het hoofdbestuur over de grenzen aan het vrijwilligerswerk met Thuisadministratie als actueel voorbeeld. Hoe kan in het contact tussen deelnemer en vrijwilliger voorkomen worden dat grenzen worden overschreden? Hoe kan bij grensoverschrijdend gedrag worden ingegrepen? Voor welke activiteiten moet een Verklaring Omtrent het Gedrag verplicht worden gesteld? En kan Humanitas altijd garanderen dat haar vrijwilligers deze hebben? De groei van het aantal activiteiten en projecten waarvoor een verklaring noodzakelijk is stelt de afdelingen voor nieuwe uitdagingen.

Gepleit wordt voor het stimuleren van intervisie tussen afdelingsbesturen, los van de ondersteuning door de beroepsorganisatie. Elementen van deze discussie zijn meegenomen in het Humanitas Strategieplan [linken naar PDF].

Vrijwilligers ook lid van de vereniging

Het hoofdbestuur heeft gediscussieerd over het gelijkstellen van de inspraakmogelijkheden voor vrijwilligers en leden. Dit zou het democratisch proces binnen de vereniging verbeteren. Na een discussie binnen de vereniging heeft de Algemene Vergadering van Afgevaardigden (AVA) besloten tot het openstellen van het gratis lidmaatschap voor vrijwilligers per 2012.

Nazorg aan vrijwilligers

Vrijwilligers die in hun werk iets ingrijpends hebben meegemaakt of moeilijk afstand nemen van de problemen van hun deelnemer, kunnen hun verhaal kwijt bij de coördinator van de activiteit, of bij een bestuurslid dan wel begeleidende beroepskracht van het district.

Als deze ‘eerste hulp’ niet beschikbaar is of als het beter is om de zaak te bespreken met iemand die wat meer op afstand staat, dan kan dat sinds 2010 ook bij de ‘Nazorggroep’ van Humanitas. Dit gebeurde in 2011 twee keer. De groep bestaat uit (oud-)coördinatoren en/of -bestuursleden van Humanitas die op verzoek beschikbaar zijn voor gesprekken.

Mocht meer gespecialiseerde (na)zorg nodig zijn, dan kan in overleg met de vrijwilliger naar een andere vorm van specifieke, deskundige hulpverlening worden gezocht. 

Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk

2011 was het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk. Hiermee wilde het Europees Parlement de aandacht van het publiek vestigen op het grote maatschappelijke belang van actief burgerschap en vrijwilligerswerk.

Humanitas heeft op meerdere manieren deelgenomen aan activiteiten in dit kader:

 • Humanitas organiseerde samen met andere lidorganisaties van de vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk de Europese Tour. Een week met talloze activiteiten, zowel landelijk als lokaal, om diverse aspecten van vrijwilligerswerk te belichten of te bestuderen. Bekijk de resultaten.
 • Humanitas en Human verzorgden presentaties tijdens een Europese conferentie in Londen over de rol van media in het belichten van vrijwilligerswerk en actief burgerschap. De conferentie, die in haar geheel online gevolgd kon worden, werd georganiseerd door het Britse Community Service Volunteering, de BBC en de Mentoring and Befriending Foundation. Bekijk het beeldverslag.
 • Humanitas gaf een masterclass over Humanitas Chat en e-learning op de jaarvergadering van Volunteurope in Edinburgh.
 • De Europese Commissie heeft een aantal Europese NGO’s gevraagd in 2011 een voorstel uit te brengen voor een Europese agenda over vrijwilligerswerk. Humanitas heeft als lid en vertegenwoordiger van Solidar deelgenomen aan de werkgroep die het onderwerp ‘Volunteering infrastructure’ heeft voorbereid. Eind 2011 werd een ‘Policy Agenda for Volunteering in Europe’ aangeboden aan de Europese Commissie. De Commissie zal in de loop van 2012 aangeven hoe zij aankijkt tegen deze aanbevelingen. Lees het agendavoorstel.

Toegevoegd aan Mijn verslag voeg toe aan Mijn verslag

Pagina opties

Mijn verslag

0 artikelen in Mijn verslag