Verslagzoeker help

Verfijn uw zoekopdracht
Terug naar zoekresultaten

Eigen fondsenwerving

De inkomsten uit eigen fondsenwerving zijn sterk achtergebleven bij de begroting. De begroting bleek achteraf veel te rooskleurig. In 2011 zijn de totale baten uit eigen fondsenwerving iets teruggelopen ten opzichte van 2010.

Baten uit eigen fondsenwerving

  2011 realisatie 2011 begroting 2010 realisatie
Contributies 252.128 290.336 254.546
Giften 239.870 75.813 181.166
Donaties 49.580 38.000 82.584
Schenkingen 10.580 12.000 9.030
Nalatenschappen en overige 201.654 550.000 205.595
Particuliere fondsen 484.984 1.049.374 562.896
Totale baten uit eigen fondsenwerving 1.238.797 2.015.523 1.295.817

Minder contributie, meer giften

In 2011 droegen 8.888 leden gezamenlijk € 252.128 aan contributie bij. Het ledenaantal liep in 2011 weliswaar terug, maar het aantal nieuwe leden bleef nagenoeg gelijk. Speciale evenementen, zoals de Humanitas DichtbijDag, hebben er mede toe bijgedragen dat nieuwe leden zich aanmeldden.

In november werd het verenigingsblad Van Mens Tot Mens voor het eerst verstuurd naar alle vrijwilligers, leden en donateurs. In de begeleidende brief aan de leden en donateurs riep directeur Eva Scholte op tot het doen van een extra gift voor de opleiding van vrijwilligers. Hieraan werd groot gevolg gegeven. Een respons van 14% en een gemiddelde gift van € 23 waren het resultaat van deze actie. Het aantal giften en het totale bedrag van de schenkingen nam hierdoor toe.

Humanitas heeft een donatie van € 6.000 ontvangen van Sagènn, een deel van de opbrengst van de eindejaarsactie van het bedrijf. Een jaarlijks terugkerende begunstigde is de Johan Cruyff Foundation. In 2011 koos bijna de helft van de werknemers en contacten van het bedrijf voor Humanitas als tweede goede doel.

Aandacht voor nalatenschappen

In mei deed Humanitas mee aan de door de VFI uitgeroepen Week van het Testament. Bij een groot aantal notariskantoren konden mensen een afspraak maken voor een gratis adviesgesprek over geld nalaten aan een goed doel. De leden en donateurs van Humanitas die al langer bij Humanitas zijn aangesloten, werden schriftelijk op de hoogte gesteld van deze landelijke actie. Dit resulteerde in een groot aantal telefonische verzoeken om informatie over het opnemen van Humanitas in het testament.

Het is lastig om het aantal en de grootte van de nalatenschappen te begroten. In de meeste gevallen weet Humanitas van tevoren niet dat zij is opgenomen in een testament. Bovendien varieert de waarde per nalatenschap of legaat nogal. Het effect van een nalatenschapcampagne onder leden en donateurs is pas na vijf tot zeven jaar terug te zien in de financiële resultaten.

In mei ontvingen de grotere donateurs van Humanitas een brief over de grote fiscale voordelen van schenken bij notariële akte. Het opmaken van de akte is voor rekening van Humanitas. Deze mailing heeft geresulteerd in twee extra notariële akten (€ 2.500 en € 160). In 2011 bedroeg het totaalbedrag aan schenkingen per notariële akte € 10.580.

Particuliere en vermogensfondsen

De inkomsten uit particuliere en vermogensfondsen is in 2011 iets gedaald ten opzichte van 2010. Eén of meerdere fondsen meer of minder zorgt meteen voor een groot verschil, omdat het vaak om grotere giften gaat. Het begroten van deze inkomstenbron is hierdoor lastig. Enkele vermogensfondsen hebben voor 2012 al een aanzienlijke toezegging gedaan.

Overige fondsenwerving

In juli deed Humanitas mee aan de Helden Race: een hardloopwedstrijd voor goede doelen van 6 km in het Amsterdamse Bos. Een team van elf Humanitas-medewerkers haalde meer dan € 5.000 op voor verschillende projecten. Het doel van de deelname was om meer bekendheid te geven aan de projecten van Humanitas en natuurlijk om geld in te zamelen.

Onze projectfinanciers

Veel activiteiten en projecten van Humanitas worden (mede)gefinancierd door een breed palet van grote en kleine financiers. Bijvoorbeeld gemeenten, provincies, ministeries, woningbouwverenigingen, particuliere fondsen, collega-goede-doelen en andere financiers. Een overzicht van een aantal belangrijke financiers:

  • Gemeente Groningen: bijna € 1,4 miljoen voor negentien projecten voor onder meer ouderen, psychiatrisch patiënten en mantelzorgers
  • Gemeente Enschede: ruim € 300.000 voor de projecten BOR Humanitas, Tienermoeders, Vrouwenopvang Overijssel, Thuisadministratie en Humanitas Tandem
  • Provincie Gelderland: € 110.000 voor Home-Start en BOR Humanitas
  • Ministerie van VWS: € 640.000 voor deskundigheidsbevordering van vrijwilligers
  • ZonMw (voor de periode 2010-april 2012): ruim € 300.000 voor de ontwikkeling van nieuwe projecten Humanitas doorstart en BOR Humanitas
  • Oxfam Novib: € 70.000 voor het project Bonded Labour in the Netherlands (nu Fairwork)
  • Fonds 1818: bijna € 20.000 voor diverse maatjesprojecten en steun bij rouw voor de afdeling Haaglanden
  • Woningbouwvereniging 3B Wonen: ruim € 15.000 voor projecten Thuisadministratie in Lansingerland
  • Diverse fondsen voor de komende drie jaar voor het project ‘Wie let er op de kleintjes?’ van Humanitas Gezin in Balans:
VSBfonds 
€ 325.000 
Oranje Fonds 
€ 100.000 
Bijdrage hoofdbestuur Humanitas
€ 100.000
Fonds 1818
€ 60.000
Stichting Kinderpostzegels Nederland
€ 50.000
Stichting Het R.C. Maagdenhuis
€ 25.000
KNR Projecten in Nederland
€ 20.000
K.F. Hein  
€ 20.000

Toegevoegd aan Mijn verslag voeg toe aan Mijn verslag

Pagina opties

Mijn verslag

0 artikelen in Mijn verslag