Verslagzoeker help

Verfijn uw zoekopdracht
Terug naar zoekresultaten

Bestuur en directie

Het hoofdbestuur van Humanitas

Op de agenda van het hoofdbestuur stond onder meer de totstandkoming van het Humanitas Strategieplan. Het bestuur heeft dit proces intensief gevolgd. Ook de toekomst van de Humanitas Academie kwam aan de orde. Verder stelde het hoofdbestuur twee bestemmingsreserves in ter stimulering van innovatie en zette het aanpassingen in de toerekeningssystematiek van kosten in gang. De grenzen van het vrijwilligerswerk van Humanitas stonden opnieuw ter discussie, evenals het voornemen om vrijwilligers te stimuleren om lid van de vereniging te worden. Over deze en andere onderwerpen waarover het hoofdbestuur beslissingen nam, is elders in dit jaarverslag te lezen.

Uiteraard stonden in 2011 ook reguliere bestuurszaken op de agenda, zoals het vaststellen van de jaarrekening en het jaarverslag 2010 van de vereniging alsmede het werkplan en de begroting 2010, het goedkeuren van de werkplannen, begrotingen en jaarstukken van de districten, en het voorbereiden van de Algemene Vergadering van Afgevaardigden.

Samenstelling hoofdbestuur (per 31 december 2011)

Leden van het hoofdbestuur van de vereniging Humanitas 1e termijn: 2e termijn:
Marijke van Eck, voorzitter

2011-2015  
Laatste hoofdfunctie (2002-2011):    
 • directeur Nationale Vereniging de Zonnebloem
   
Nevenfuncties:    
 • voorzitter Coalitie Erbij
   
 • voorzitter thematische begeleidingscommissie donatie-
   
programma 2012-2014 van de fondsen RCOHK    
(Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor) en    
Fonds Sluyterman van Loo    
Jaap Dijkstra, penningmeester

2007-2011 2011-2013
Hoofdfunctie:    
 • beleidsadviseur St. Hivos
   
Nevenfunctie:    
 • lid bestuur Universiteit voor Humanistiek
   
 • lid bestuur Zorgbelang Zuid-Holland
   
Jan Schermer, secretaris

2011-2015  
Laatste hoofdfunctie (1998-2007):    
 • directeur Personeel, Organisatie en Veiligheid GVB Amsterdam (per 2007: GVB Holding NV)
   
Els Kuijper, vicevoorzitter

2006-2010 2010-2014
Laatste hoofdfunctie (2009-2010):    
 • voorzitter en portefeuillehouder Algemene Bestuurlijke en Juridische Zaken, Veiligheid, Financiën, Wijkaanpak,
   
Ruimtelijke Ordening en Jeugdbeleid deelgemeente    
Hilligersberg Schiebroek Rotterdam    
Nevenfuncties:    
 • voorzitter kamer VI Algemene Bezwaarschriftencommissie gemeente Rotterdam
   
 • voorzitter Raad van Toezicht Stichting De Meeuw Rotterdam
   
Marjoleine Beers

2005-2009 2009-2013
Hoofdfunctie:    
 • national account manager & productmanager
   
Refrigeration Hobart Nederland BV    
Nevenfuncties:    
 • voorzitter Identiteitscommissie Erasmushiem Leeuwarden
   
 • lid bestuur Humanistisch Verbond Fryslân
   
Mary Geurts

2009-2013  
Hoofdfunctie:    
 • manager Alliander College
   
Tali Gefen

2011-2015  
Hoofdfunctie:    
 • Rhine Retail Transformation Lead BP
   
Wil de Koning

2005-2009 2009-2013
Laatste hoofdfunctie (1991-2002):    
 • wethouder en (vanaf 1994) locoburgemeester gemeente Papendrecht
   
Hans Wesseling

2007-2011 2011-2015
Laatste hoofdfunctie (1990-2006):    
 • bestuurder/adviseur raad van toezicht Gehandicaptenzorg
   

 

Goed bestuur

Hoe Humanitas uiting geeft aan goed bestuur wordt jaarlijks vastgelegd in de Verantwoordingsverklaring. U kunt de Verantwoordingsverklaring vinden in de bijlagen.

In de Verantwoordingsverklaring staat hoe Humanitas invulling geeft aan:

 • de functiescheiding tussen uitvoeren, besturen en toezicht houden
 • het continu verbeteren van de effectiviteit en efficiëntie van de bestedingen
 • het optimaliseren van de omgang met belanghebbenden

Actieve rol voor auditcommissies

De AVA-auditcommissie Beheer & Financiën voerde in 2011 een belangrijke inhoudelijke discussie met de penningmeester van het hoofdbestuur over de continuïteitsreserve. De districten gaan op verschillende manieren om met deze en andere reserves. In de vergaderingen van het hoofdbestuur en de auditcommissie werd uitgebreid aandacht besteed aan de uitkomsten van het Goede Doelen Rapport 2010 van VFI en de aanbevelingen van de jury van de Transparant Prijs. Dit resulteert in aanpassingen in de toerekeningssystematiek van kosten en in de planning van de productie van het jaarverslag 2011. De AVA-auditcommissie Vereniging & Beleid had een actieve rol bij de ontwikkeling van het Humanitas Strategieplan. Ze leverde op verschillende momenten input en commentaar.

Dertien blijken van ongenoegen

Mensen die bij Humanitas komen werken, zowel beroepskrachten als vrijwilligers, worden geïnformeerd over de Humanitas-waarden, de gedragscode en de reglementen, waaronder het Klachtenreglement en de Bezwaar- en Beroepsprocedure Vrijwilligers. Ook voor de mensen die gebruik maken van het aanbod van Humanitas, de deelnemers, bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Klachten kunnen een signaal zijn dat er mogelijk iets in de organisatie niet goed gaat. Het bestuur en de directie zien de klachtenprocedure als een instrument voor verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening van Humanitas.

In 2011 zijn achttien nieuwe klachten of ‘blijken van ongenoegen’ geregistreerd. In 2011 hadden dertien klachten ook daadwerkelijk betrekking op de vereniging Humanitas.

Herkomst van klachten in 2011

  2009 2010 2011
Deelnemers 6 6 6
Vrijwilligers 4 8 5
Beroepskrachten 0 0 0
Overigen 0 3 2
Totaal 10 17 13

Naar aanleiding van de bevindingen van de Klachtencommissie sprak het hoofdbestuur in maart en juni vertrouwelijk over een aantal zaken. Vicevoorzitter Els Kuijper werd gevraagd in één kwestie te bemiddelen.

Beloning van de directie

Sinds 1 december 2010 is Eva Scholte directeur van de vereniging Humanitas. Bij de bezoldiging van haar directie volgt Humanitas de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Het adviesbureau Human Capital Group heeft Humanitas opnieuw geadviseerd over de inschaling van de directeur. Human Capital Group heeft haar advies gebaseerd op de CAO Welzijn waaraan Humanitas is gebonden. Daarnaast is er een toetsing gedaan aan de hand van de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van de VFI.

De honorering van de directeur is geheel conform de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, en valt binnen de richtlijnen van de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van de VFI. De totale directiebezoldiging bedroeg in 2011 € 105.885.

De directiebezoldiging (brutoloon, vakantie­toeslag en eindejaarsuitkering) in 2011
Naam Eva Scholte
Functie Algemeen directeur
Dienstverband / aard (looptijd) bepaalde tijd
uren 36
parttime percentage 100
periode 1 jan. - 31 dec.
 
Bezoldiging
Jaarinkomen  
brutosalaris 74.045
vakantiegeld 5.914
eindejaarsuitkering, 13e / 14e maand 6.627
variabel jaarinkomen 0
Totaal 86.586
   
   
Sociale verzekekeringslasten (werkgeversdeel) 9.824
Belastbare vergoeding / bijtellingen 154
Pensioenlasten (werkgeversdeel) 9.321
Overige beloningen op termijn 0
Uitkeringen beëindiging dienstverband 0
Totaal 19.299
   
Totaal bezoldiging 2011 105.885


Toegevoegd aan Mijn verslag voeg toe aan Mijn verslag

Pagina opties

Mijn verslag

0 artikelen in Mijn verslag