Verslagzoeker help

Verfijn uw zoekopdracht
Terug naar zoekresultaten

Zeven doelen voor 2012-2015

De komende jaren wil Humanitas behouden waar ze goed in is, versterken wat beter kan en daarnaast innoveren. Inspelend op de maatschappelijkekansen en bedreigingen en een analyse van haar eigen zwaktes en sterktes zet de vereniging ook enkele nieuwe stappen. Humanitas heeft haar beleidsvoornemens samengebracht in zeven doelen op drie terreinen: haar doelbesteding (de uitvoering van activiteiten en projecten), het werven van middelen om dit mogelijk te maken en de ondersteunende processen binnen de organisatie.

1. Focus op kwetsbare groepen

Humanitas blijft haar activiteiten en projecten voortdurend toetsen aan haar waarden, missie en visie. Haar voortrekkersrol wil ze behouden als het gaat om de aandacht voor de kwetsbare groepen met complexe maatschappelijke vraagstukken. Dit wil Humanitas blijven doen door de inzet van deskundige vrijwilligers. Zij ondersteunen de deelnemers zodanig dat zij het na verloop van tijd weer zelf redden. Humanitas richt zich de komende jaren op drie programmalijnen: ‘Elk kind telt’, ‘Vallen en opstaan’ en ‘Alleen en samen’.

2. Versterken van de kwaliteit van vrijwilligers

Humanitas blijft investeren in het binden van vrijwilligers en in hun ontwikkeling. Vrijwilligers geven keer op keer aan dat deskundigheidsbevordering essentieel is om de activiteiten en projecten van Humanitas goed te kunnen uitvoeren. Omdat de vereniging zich inzet voor doelgroepen met complexe problematiek is scholing en begeleiding, bijvoorbeeld door middel van intervisie en terugkombijeenkomsten, onontbeerlijk. Humanitas zal het volgen van trainingen voor de vrijwilligers aantrekkelijker maken, onder meer door e-learning.

3. Zichtbaar maken van resultaten

Humanitas moet de maatschappelijke relevantie van haar werk duidelijker voor het voetlicht brengen. Dat is belangrijk voor de financiers, maar ook andere belanghebbenden vragen hierom.

4. Een sterke Humanitas-community

Humanitas is geworteld in de samenleving. Een steeds groter wordende community van leden, vrijwilligers, deelnemers, donateurs en andere partners vindt dat de organisatie moet groeien. Wil Humanitas haar doelgroepen adequaat blijven bedienen, dan moet zij als vereniging zoveel mogelijk een afspiegeling van de samenleving zijn.

Humanitas wil de diversiteit vergroten door meer jonge mensen aan zich te binden, en meer mensen met diverse culturele achtergronden. De vereniging zal meer en andere mensen moeten interesseren voor haar werk, wil ze verbonden blijven met de civil society.

5. Denken vanuit het merk Humanitas

Humanitas gaat werken aan positionering, identiteit en merkwaarde. Een sterk merk zorgt voor samenhang en consistentie, en is richtinggevend voor beleid. Het is ook een krachtig middel om belanghebbenden te boeien en te binden en nieuwe donateurs aan te trekken.

Denkend vanuit het merk zal de vereniging blijven investeren in marketing en communicatie om succesvol te kunnen zijn in het voor het voetlicht brengen van haar boodschap. In de periode tot 2015 zal Humanitas elk jaar landelijk campagne voeren voor een van de drie focusprogrammalijnen en de onderliggende activiteiten en projecten. Om de herkenbaarheid van haar aanbod te vergroten gaat de vereniging werken aan een consistente naamvoering van projecten en activiteiten.

6. Groei en diversiteit in financiën

Met het oog op de bezuinigingen bij haar belangrijke opdrachtgevers (en financiers) zal Humanitas een evenwichtig financieel beleid moeten blijven voeren. Dit betekent onder meer dat ze minder afhankelijk moet zijn van één of een groep financier(s). De vereniging gaat een impuls geven aan de groei van en diversiteit in financieringsbronnen (financiers, sponsors en donateurs).

7. Digitalisering en inzet van nieuwe media

In de periode tot 2015 zal Humanitas investeren in de digitalisering van de werkprocessen en de inzet van nieuwe media. De digitalisering is een aanvulling op en een onderdeel van een samenhangend netwerk van ondersteuning.


Toegevoegd aan Mijn verslag voeg toe aan Mijn verslag

Pagina opties

Mijn verslag

0 artikelen in Mijn verslag