Verslagzoeker help

Verfijn uw zoekopdracht
Terug naar zoekresultaten

Inrichting van de jaarrekening

Humanitas is een vereniging. Haar statutaire naam is: Humanitas, Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijke Dienstverlening en Samenlevingsopbouw. Zij zetelt in Amsterdam.

In deze jaarrekening zijn de financiële gegevens van alle Humanitas-afdelingen en districten over het boekjaar 2011 samengevoegd, alsmede de financiële gegevens van het Landelijk Bureau en Stichting Humanitas Onroerende Zaken.

De vereniging Humanitas is houder van het CBF-Keur, het keurmerk voor fondsenwervende instellingen. Deze jaarrekening over het verslagjaar 2011 voldoet aan de eisen van het CBF en daarmee aan Richtlijn 650 voor fondsenwervende instellingen van de Raad voor de Jaarverslaggeving.                        

Inkomsten en bestedingen

Humanitas kent vijf soorten inkomsten:                

  1. baten uit eigen fondsenwerving (contributies, giften, donaties, schenkingen, nalatenschappen en particuliere fondsen); 
  2. baten uit beleggingen (dividend en couponrente, koers- en valutaresultaat, en bankrente spaartegoeden);
  3. baten uit activiteiten van derden (onder andere de Nationale Postcode Loterij en VriendenLoterij);
  4. subsidies van overheden (gemeentelijk, provinciaal en landelijk);
  5. overige baten (opbrengst projecten en activiteiten, ontvangen huren en deelnemersbijdragen, administratieve dienstverlening en overige).

In 2011 waren deze bronnen samen goed voor € 19,1 miljoen (circa € 21,4 miljoen begroot).

Humanitas besteedt haar inkomsten aan:

  1. haar doelactiviteiten, ondergebracht in vijf programmalijnen;
  2. kosten voor de verwerving van baten
  3. kosten van beheer en administratie.

Voor 2011 kende de uitgavenbegroting (inclusief bestemmingsfondsen) een totaal van circa € 22,9 miljoen (realisatie € 20,8 miljoen).

In de toelichting op de staat van baten en lasten worden de verschillen tussen begroting en realisatie nader toegelicht.

Ga naar de Samengevoegde Jaarrekening 2011.

Zie hier Controleverklaring 2011 accountant.

Toegevoegd aan Mijn verslag voeg toe aan Mijn verslag

Pagina opties

Mijn verslag

0 artikelen in Mijn verslag