Verslagzoeker help

Verfijn uw zoekopdracht
Terug naar zoekresultaten

Gang van zaken gedurende het verslagjaar

Exploitatieresultaat

Het exploitatieresultaat 2011 komt, na mutaties bestemmingsreserve en bestemmingsfondsen, uit op een tekort van € 228.380. In de begroting 2011 was rekening gehouden met een tekort van € 396.172.

x € 1.000 Realisatie Begroting Realisatie
  2011 2011 2010
 
       
Totaal Baten 19.096 21.439 19.341
       
Besteed aan de Programmalijnen 14.820 15.213 13.441
  4.276 6.226 5.900
       
Wervingskosten Baten 403 503 360
Beheer en Administratie kosten 5.555 7.196 6.487
       
Resultaat -1.681 -1.473 -946
       
Resultaatbestemming      
Resultaat -1.681 -1.473 -946
       
Toevoeging / onttrekking aan:      
- bestemmingsreserves 61 -125 361
- bestemmingsfondsen -1.514 -952 -574
       
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen -1.453 -1.077 -213
       
       
Ontrekking aan de continuïteitsreserve -228 -392 -732

Baten

Het totaal aan baten kwam in 2011 € 2.343.355 lager uit dan begroot (€ 19.096.032 ten opzichte van de begrote € 21.439.387). Alle vijf de inkomstenbronnen droegen bij aan deze terugloop in inkomsten: eigen fondsenwerving € 776.726, baten uit beleggingen € 147.913, acties van derden € 125.889, subsidies overheden € 1.089.909 en overige baten € 202.918.                              

Bestedingen

De besteding aan de doelstellingen/programmalijnen kwam € 393.716 lager uit dan begroot

(€ 14.819.598 ten opzichte van de begrote € 15.213.314). In onderstaande grafiek zijn per programmalijn de bestedingen weergegeven, evenals hun relatieve aandeel in het totaal van de doelbestedingen.

Kosten van beheer en administratie

Omdat de kosten van beheer en administratie € 1.540.937 lager uitkwamen dan begroot (€ 5.555.188 ten opzichte van de begrote € 7.196.125) komt het exploitatietekort, ondanks de daling in inkomsten, per saldo toch gunstiger uit dan begroot: € 228.380 negatief.         

Doelmatigheid

De procentuele verhouding in 2011 tussen de bestedingen aan de programmalijnen en de totale baten komt uit op 77,61%. De procentuele verhouding in 2011 tussen de bestedingen aan de programmalijnen en de totale lasten komt uit op 71,33%. Hoewel dit boven het gestelde doel van 70% is, lijkt het in verhouding tot collega-organisaties aan de hoge kant. Dit was voor het bestuur reden tot een verzoek om nadere analyse. Deze analyse, opgesteld in samenwerking met de accountant, gaf aan dat de toerekeningssystematiek die Humanitas sinds 2006 gebruikt herijking behoeft, bijvoorbeeld op het punt ‘kosten vrijwilligers’. Deze herijking wordt met ingang van 2012 toegepast.          

Realisatie 2011 Begroting 2011 Realisatie 2010
Totaal baten 19.096.032 21.439.387 19.341.449
Totaal besteed aan programmalijnen 14.819.598 15.213.314 13.441.093
       
Totaal besteed aan programmalijnen in % van de totale baten 77,61% 70,96% 69,49%
       
       
Totale lasten 20.777.353 22.912.678 20.287.199
Totaal besteed aan programmalijnen 14.819.598 15.213.314 13.441.093
       
Totaal besteed aan programmalijnen in % van de totale baten 71,33% 66,40% 66,25%

Wervingskosten

De totale wervingskosten van particuliere middelen bedroegen in 2011 24,13% van de totale baten uit de particuliere fondsenwerving. Dat is ruim 4% boven het gestelde doel, maar nog altijd binnen het door CBF geformuleerde maximum van 25%.    

  Realisatie 2011 Begroting 2011 Realisatie 2010
Totale baten uit fondsenwerving 1.238.797 2.015.523 1.295.817
Totale wervingskosten uit fondsenwerving 298.960 401.382 203.889
De totale wervingskosten in % van de totale baten uit fondsenwerving 24,13% 19,91% 15,73%
         

Aantal vrijwilligers en deelnemers

In 2011 maakte Humanitas een aanzienlijke groei door. Deze kwam tot uitdrukking in een toename van het aantal vrijwilligers (van 10.865 naar 11.548; +6,2.%) en van het aantal deelnemers (van 39.610 naar 51.441; +30%).           

Bezoldiging bestuursleden

Aan de bestuursleden wordt geen bezoldiging uitbetaald, maar uitsluitend een vergoeding voor de werkelijk gemaakte kosten. In 2011 is een bedrag van € 95.364 uitbetaald aan reis- en verblijfkosten (in 2010 € 101.529), waarvan € 29.174 aan leden van het hoofdbestuur en € 66.190 aan leden van de districten en afdelingen

Bezoldiging directie

Humanitas volgt bij de bezoldiging van haar directie de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening en de VFI-richtlijn. In 2011 bedroeg de totale bezoldiging van algemeen directeur Eva Scholte € 105.885. Dit bedrag bestaat uit brutosalaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering, sociale-verzekeringslasten en werkgeversdeel pensioenlasten. De bezoldiging blijft binnen de genoemde richtlijnen.

Personeel

Gedurende het boekjaar 2011 bedroeg het gemiddeld aantal werknemers 215,2 fte (208,9 in 2010). Het personeel wordt uitbetaald conform de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

De totale salarissom bedroeg  in 2011 € 12.540.709 en bleef daarmee binnen het begrotingsbedrag van € 13.082.430.

Toegevoegd aan Mijn verslag voeg toe aan Mijn verslag

Pagina opties

Mijn verslag

0 artikelen in Mijn verslag