Verslagzoeker help

Verfijn uw zoekopdracht
Terug naar zoekresultaten

Financieel beleid

Vermogens- en beleggingsbeleid

Vermogensbeleid van fondsenwervende organisaties is de laatste jaren veelvuldig in de publiciteit. Organisaties met een CBF-Keur zijn via het reglement CBF-Keur gehouden aan de Richtlijn ‘Reserve goede doelen’ van de Vereniging voor Fondsenwervende Instellingen (VFI). Conform deze richtlijn vormt de vereniging Humanitas alleen reserves met een vooraf bepaalde bestemming. Daarnaast mag de vereniging een continuïteitsreserve hebben van maximaal anderhalf maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie.

Het financiële beleid van Humanitas is erop gericht binnen het vrij besteedbare vermogen een continuïteitsreserve aan te houden van maximaal 100% en minimaal 50% van de jaarlasten van de werkorganisatie.

Omvang en functie van de reserves en fondsen

Het totaal van reserves en fondsen nam in 2011 per saldo af met € 1.681.321 tot € 13.282.927 als gevolg van het negatieve exploitatieresultaat, de bescheiden groei van de bestemmingsreserves en de onttrekking van circa € 1,5 miljoen vanuit de bestemmingsfondsen als gevolg van de verzelfstandiging van het programma Bonded Labour in Nederland (BLinN) in de stichting FairWork.       

Bestemmingsreserve

De bestemmingsreserve is dat deel van het eigen vermogen dat is afgezonderd, omdat het bestuur hieraan een beperktere bestedingsmogelijkheid heeft gegeven dan gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn toegestaan. In het boekjaar is deze reserve met € 60.594 toegenomen.

Bestemmingsfonds

Het bestemmingsfonds is dat deel van het eigen vermogen dat is afgezonderd, omdat derden hieraan een beperktere bestedingsmogelijkheid hebben gegeven dan gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn toegestaan. Dit fonds is in het boekjaar met € 1.513.535 afgenomen.

Continuïteitsreserve

De continuïteitsreserve is dat deel van het vermogen dat maximaal één maal de jaarlijkse lasten van de werkorganisatie omvat. De reserve is in het verslagjaar met € 228.380 afgenomen en bedroeg € 8.766.789. Dit is (afgerond) 42% van de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie. De reserve staat daarmee onder het door het bestuur vastgestelde minimumniveau van 50%.

De afname van de continuïteitsreserve is als volgt te specificeren:

Brutoresultaat - € 1.681.321
Toename bestemmingsreserve met € 60.594
Afname bestemmingsfondsen met - € 1.513.535
Onttrekking aan de continuïteitsreserve - € 228.380

Beleggingsbeleid

Het beleggingsbeleid is gericht op het in stand houden van het vermogen. De beleggingsportefeuille wordt beheerd door Triodos Bank volgens een door het bestuur met de bank overeengekomen beleggingsstatuut. Gekozen is voor een duurzame, solide en defensieve wijze van beleggen waarbij de verdeling tussen de verschillende beleggingscategorieën in principe als volgt is:

Aandelen: maximaal 20%
Vastrentende waarden: 75%
Liquiditeiten: 0%
Alternatieve beleggingen: maximaal 5%
Totaal: 100%


Uit het beleggingsoverzicht van Triodos Bank per 31 december 2011 blijkt dat conform het statuut is belegd. Het beleggingsresultaat bedroeg € 336.824. Op de beleggingen is een resultaat van 4,1% gerealiseerd. Dit resultaat is daarmee nagenoeg gelijk aan de (voorzichtige) norm van 4,5% waarvan de meerjarenbegroting uitgaat.

Toegevoegd aan Mijn verslag voeg toe aan Mijn verslag

Pagina opties

Mijn verslag

0 artikelen in Mijn verslag